سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ولی اله رسولی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
مجید گلمحمدی – مرکز تحقیقات کشاوزری و منابع طبیعی قزوین
بهناز سلیمانی – دانشگاه شیراز

چکیده:

خسارات ناشی از گرما و کمبود آب، بر محصولات زراعی و باغی بر کسی پوشیده نیست. بنابرایندر گیاهان زراعی و باغی، مخصوصا درختان انگور زمانیکه دچار شرایط نامطلوب تنشهای آبی می شوند، مقاومت به خشکی از بدلیل جلوگیری از کاهش عملکرد بسیار مهم خواهد بود. لذا شناسایی، انتخاب و استفاده از ارقام انگور متحمل به تنش خشکی از موارد بسیار مهم و ضروری در برنامه های به نژادی انگور می باشد. این تحقیق در بهار ۱۳۸۱ با بررسی ارقام بومی انگور استان قزوین شروع شد، که انتخاب بصورت غیر مستقیم و غربال ارقام متحمل به تنش خشکی بر اساس صفات مورفولوژیکی بود. یعنی اینکه کلیه ارقام موجود از نظر صفات سازگار با تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفته و ارقام دارای صفات سازگار به تنش خشکی گزینش شدند. بدین منظور طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار طراحی و به مرحله اجرا درآمد، که صفاتی چون ظرفیت نسبی آب برگ، ضخامت برگ، شاخص سطح برگ، کرکردار بودن برگ و زمان رسیدن میوه ارقام انگور کلکسیون استان قزوین تعیین گردید. داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت وبر اساس آن ارقام چفته ، سیاه انگور و ملایی از نظر مورفولوژیکی متحمل به تنشخشکی شناخته شدند. سپس از ارقام فوق قلمه تهیه شده که اینقلمه ها پس از کشتو ریشه دار شدن، در زمین اصلی براساس نقشه طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار و ۳ بونه از هر رقم در یک واحد آزمایشی کشت شدند. در سال ۸۵ تیمار تنش خشکی درچهار مرحله (آبیاری تا آخر اردیبهشت ، آخر خرداد، آخر تیر و آخر مرداد) اعمال گردید. داده های حاصل از یادداشت برداری توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای هر رقم شاخص حساسیت به تنش خشکی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که رقم چفته نسبت به سایر ارقام و ژنوتیپهای مورد مطالعه در استان قزوین از تحمل بالاتری نسبت به تنش خشکی برخوردار است.