سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرود صالحی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

به منظور انتخاب رقم یا ارقام مناسب لوبیا قرمز جهت کشت در استان چهارمحال و بختیاری ، این طرح از سال ١٣٨٠ لغایت ١٣٨٤ در مناطق لردگان و بلداجی اجرا گردید. سال اول شامل انتخاب بوته های مادری بود که از بین توده های محلی نقاط مختلف استان (توده های محلی مور دکشت در لردگان، بلداجی، دستگرد امامزاده، گندمان و اردل ) با کشت در مزرعه و با توجه به خصوصیات فنوتیپی و عملکرد دانه و اجزا آن و همچنین مقاومت به آفات و بیماریها صورت گر فت . سال دوم آزمایش تک بوته بودکه بوته های انتخابی سال قبل بر روی خطوط کاشته شده (هربوته ر وی یک خط کشت گرد ید) و پس از هر ٥ خط شاهدهای لوبیا قرمز ناز، لوبیا قرمز صیاد و لوبیا قرمز محلی لردگان کشت گرد ید و در قالب آزمایش مقایسه عمل کرد مقدماتی بدون تکرار از طریق رسم نمودار تجزیه و تحلیل شدند. سال های سوم و چهارم آزمایش مقایسه عمل کرد تکراردار بود که بر اساس تعداد لاین ها یانتخابی بصورت لاتیس مستطیل ساده کاشته ش د و تجزیه های آماری مربوطه صورت گر فت. سال پنجم مقایسه عمل کرد ناحیه ای با استفاده از لاین های منتخب سال های قبل و با در نظر گرفتن صفات فنوتیپی و عملکرد انجام شد. نتایج سال های ١٣٨٢ و ١٣٨٣ به صور ت تجزیه مرکب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و لاین های برتر در سال ١٣٨٤ جهت آزمایش ناحیه ای در دو منطقه بلداجی و لردگان مورد استفاده قرار گرفتند . نتایج نشان داد که لاین ها ی D3 ،D12 و D10 عملکرد دانه و بازارپسندی بهتری از سایر لاین ها داشتند و عمل کرد آن ها برتر ازشاهدهای مناطق فوق بود . این لاین ها منتخب از توده های محلی استان چهارمحال و بختیاری بوده و سازگاری به شرایط آب و هوایی استان دارند. بنابراین می توانند بهعنوان لاین امیدبخش جهت این مناطق معرفی گردند.