سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود پری آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر
محمدسعید زائری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر
جمال شهرابی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

و تعمیرات نقش مهمی در حفظ قابلیت اطمینان، در دسترس بودن، کیفیت تولیدات، کاهش ریسک، افزایش بازدهی، امنیت تجهیزات و … بر عهده دارد. استراتژی های متفاوتی برای نگهداری و تعمیرات بیان شده است که از مهمترین آنها می توان به نگهداری و تع میرات اصلاحی، پیشگیرانه، فرصتی، موقعیتی و پیشگویانه اشاره کرد که بسته به صنعت مربوطه هر کد ام از مزایا و معایبی برخوردارند. در این مقاله به بررسی این پنج نوع استراتژی پرداخته شده است. متغیرهای بسیاری (از قبیل هزینه، قابلیت اطمینان، امنیت و …) در انتخاب یک استراتژی نگهداری و تعمیرات موثرند. ابتدا بهکمک مرور ادبیات و نظرات کارشناسا ن این متغیرها شناسایی می شوند. سپس توسط تکنیک آنالیز فاکتور به پردازش اطلاعات پرداخته تا متغیرهای اساسی را تعیین کرده و آنها را در چند فاکتور خلاصه کنیم. سپس نتایج حاصل از آنالیز فاکتور را برای تعیین معیارها در یک ساختار سلسله مراتبی بکار برده و در ادامه توسط تکنیک تحلیل سلسله مراتبی به انتخا ب بهترین استرا تژی
پرداخته می شود. مراحل ذکر شده برای یک مطالعه موردی نیز پیاده شده است.