سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمحمد سیدرضی – وزارت نیرو
علی حسین زاده – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در بررسیهائی که به منظور جایگزینی بازدارنده های تجاری خارجی مورد مصرف در سیستم خنک کن نیروگاه تبریز انجام شد، بازدارنده های پلی فسفات، روی، روی / پلی فسفات به همراه بازدارنده های تجاری Z 50 و Z 92 مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفتند . آزمایشاتی که برای این منظور انجام شد . عبارت بودند از : آزمایش تقلیل وزن، dc پلاریزاسیون، تست لوپ و آنالیز سطحی . تمامی آزمایشات خوردگی بر روی آب برج خنک کن نیروگاه و بر روی فولاد کربنی و برنج ) ) CU-30zn انجام گرفت . ضمناً آزمایشات در هر دو حالت ساکن و دینامیک با استفاده از دیسک دوار نیز انجام شد . نتایج بررسی ها نشان میدهد که برای فولاد، بهترین راندمان بازدارندگی با ۷ PPm پلی فسفات و ۳ pmm روی انجام می پذیرد . همچنین در آزمایشات خوردگی مشخص گردید که کلیه بازدارنده های یاد شده در شرایط متحرک آب برج، اثرات ضعیفی بر روی برنج لوله های کندانسور دارند و به تنهایی قادر به حفاظت از برنج در محدود قابل قبول ۳ و ۲ ،۱ ) BTA < سرعت خوردگی ) نمی باشند، لذا برای کاهش سرعت خوردگی برنج بازدارنده ۰/۵ mpy ) بنزوتری آزول ) به مخلوط بازدارنده روی / پلی فسفات اضافه شد . در این رابطه، بهترین غلظت BTA ، ۱ ppm بدست آمد . نهایتاً بازدارنده ) / ۱ Ppm BTA پلی فسفات / ۷ ppm روی ) ۳ ppm بازدارنده مناسب برای اعمال در سیستم خنک کن نیروگاه تشخیص داده شد . با اعمال بازدارنده فوق، سرعت خوردگی برای فولاد کربنی در آب برج از۱۱/۳ mpyبه ۲/۱ mpy و سرعت خوردگی برنج در آب برج از ۱/۰۴ mpy به ۰/۲ mpyتقلیل می یابد . ضمناً بررسی های انجام شده نشان میدهد که مکانیزم بازدارندگی کاتدی است .