سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید امیر حسین صادقی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب ت

چکیده:

با توجه اهمیتی که بخش بندی بازار در کسب منافع برای شرکتها و سازمانها دارد ارزیابی جذابیت بخشهای مختلف بازار برای آنها اهمیت فراوانی دارد . از آنجایی که ارزیابی جذابیت قسمت های مختلف بازار به صورت یک مدل چند معیاره می باشد برای ایتن امر در این مقاله ار روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک روش محاسبه جذابیت بخش های مختلف بازار از نقطه نظر جغرافیایی استفاده شده است . با توجه به اهمیت استفاده از داده ها رتبه ای و فاصله ای در انتخاب و بررسی قسمت های بازار در این مقاله ابتدا روش تحلیل پوششی با داده های نادقیق و مدل استفاده شده در این مقاله شرح داده شده و در پایان نیز از این روش برای ارزیابی و انتخاب بخش های جذاب بازار بر اساس مناطق جقرافیایی برای شرکت پارسیان جاوید البرز استفاده شده است