سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید شمس – دانشجوی مقطع دکتری اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رجب چوکان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر
اسلام مجیدی هروان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر

چکیده:

جهت شناسایی لاین های م قاوم به خشکی و غربال کردن آنها، ۱۵ لاین اینبرد ذرت در سال زراعی ۱۳۸۵ در مزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان مورد ارزیابی قرار گرفت . آب حفظ شده گیاهچه های تحت تنش (ESWR)، معادله تغییرات وزن گیاهچه های قطع شده با زمان و رابطه آنها بایکدیگر بررسی شد. آب حفظ شده لاین های تحت تنش بین ۸۸ تا ۹۶ درصد متغیر بود و لاین های ۱ و ۱۵ به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار را دارا بودند. تغییرات وزن گیاهچه های قطع شده با زمان دارای یک رابطه خطی بالایی بود. لای نهایی که عرض از مبداء و نسبت شیب به عرض از مبدا آنها بالاتربود به ترتیب از سرعت رشد اولیه وتوانایی حفظ آب بیشتردر شرایط تنش برخوردار بودند. چون بین آب حفظ شده گیاهچه (ESWR) و شیب به عرض از مبدا آنها یک رابطه مستقیم خطی بالایی وجود داشت (R^2=0/99) ، لذا استفاده ازنسبت شیب به عرض از مبدا به عنوان معیاری برای آب حفظ شده گیاهچه واستفاده از ضرایب معادله خط رگرسیون مربوط به هر لاین جهت به دست آوردن اطلاعات بیشترپیشنهاد می گردد.