سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد بهاری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
طهماسب حسین پور – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
فریبا محمدی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
علی افتخاری نیا – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

به منظور تعیین به ترین شاخص مقاومت به خشکی، تعداد ٢٠ ژنوتیپ گندم نان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط آبی (بدون تنش رطوبت ) و شرایط تنش رطوبت (قطع آبیاری بعد از گلدهی ) در مزرعه تحقیقاتی خرم آباد طی سال های زراعی (۸۱-۱۳۷۹) اجراء گردید . بر مبنای عمل کرد در شرایط غیر تنش (YP) و شرایط تنش (YS)، شاخص های کمی مقاومت به خشکی از قبیل میانگین حسابی (MP) ، میانگین هندسی (GMP)، تحمل به تنش (STI)، حساسیت به تنش (SSI) و تحمل (TOL) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ ها از نظر عملکرد و شاخص های مقاومت به خشکی در هر دو شرایط تفاوت معنی داری وجود داشت . تجزیه همبستگی بین عمل کرد و شاخص های مقاومت به خشکی نشان داد که STI ،GMP و MP مناسب ترین شاخص ها برای غربال کردن ژنوتیپ های گندم می باشند. با توجه به این سه شاخص و عملکرد بالا در دو محیط اید ه ال و تنش ، بهترین لاین ها ی مقاوم به خشکی لاین های ۸، ۹، ۱۸، ۱۵ و ۱۹ بودند . بر اساس نمودار چند متغیره بای پلات (Bi plot) این ژنوتیپ ها در مجاورت بردارهای مربوط به شاخص های مقاومت به خشکی یعنی STI ،GMP و MP قرار گرفتند. و توزیع ژنوتیپ ها در فضای بای پلات وجود تنوع ژنتیکی بین لاین ها نسبت به تنش خشکی را نشان داد . به طور کلی در شرایط تنش و غیر تنش ژنوتیپ شماره ۸ (Ures. 81/Gelenson81/…) با دارا بودن بیشترین عمل کرد و نیز بیشترین MP ،STI و GMP متحمل ترین لاین نسبت به تنش رطوبت بود.