سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
محمد نقی پاداشت دهکایی – استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان
علیرضا حداد – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان
رضا علیپور چفلی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان

چکیده:
یکی از نهاده های مهم تولید جهت پرورش گیاهان زینتی بویژه گیاهان گلدانی بسترهای کشت مناسب می باشد. جهت انتخاب بهترین بستر کشت برای پرورش گیاه اسپاتی فیلوم رقممائونا لوآبا کاربرد ضایعات آلی مختلف، آزمایشی با ۱۱ تیمار و ۴ تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. نتایج نشان داد که تیمارها اختلاف معنی دار داشته و بستر های کشت کمپوست پوست درخت و ضایعات چای به نسبت ۱:۱ و ضایعات چای و پرلیت به نسبت ۱:۱ و خاکبرگ و ضایعات چای به نسبت ۲:۱ بهترین اثر را در شاخص های رشد اسپاتی فیلوم رقممائونا لوآشامل تعداد برگ و گل و وزن تر و خشک اندام هوایی داشتند.