سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جهانگیر عابدی کوپایی – دانشیار گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
زهرا خسروانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانش
امیرحسین قره شیخلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدسعید اسلامیان – دانشیار گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق به منظور انتخاب بهترین تابع توزیع برای تعیین احتمال وقوع اولینیخبندان پاییزه و آخرین یخبندان بهاره در شرق استان اصفهان از پارامتر حداقل دمای روزانه ۵ ایستگاه سینوپتیک سازمانهواشناسی استان اصفهاناستفاده گردید. ابتدا برای تحلیل یخبندان های پائیزه وبهاره یک معیار زمانی مقیاسه ای (تایخ ژئولیوسی) در نظر گرفته شد. با مشاهده آمار ثبت شده، اولین و آخرین روزی که دران روز دمای حداقل روزانه به میزان صفر و یا زیر صفر رسیده بود، انتخاب شد. سپس با استفاده از ازمون های مختلف نرمال بودن ، کفایت، همگنی و عدم پرتبودن داده ها مورد بررسی قرار گرفت. داده های بدست آمدهبا استفاده از نرم افزار SMADA بر توابع توزیع مختلف برازش داده شد و بهترین تابع توزیع طبق آزمون بهترین برازش مجموع مربعات باقیمانده (RSS) و نمودار ترسیمی انها انتخاب گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در بررسی تاریخ های وقوع اولین یخبندان پاییزه و آخرین یخبندان بهاره، در منطقه شرق استان اصفهان، از توزیع های آماری متفاوتی پیروی می کند. مثلا توزیع پیرسون نوع ۳ برای اولین یخبندان پاییزه ایستگاه اصفهان و توزیع لوگ پیرسون جهت محاسبه اخرینیخبندانبهاره ایستگاه اصفهان مناسب تشخیص داده شد.