سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عبدالخالق شرفی –

چکیده:

تامین تکنولوژی به روشی بهینه و تصمیم گیری بهینه در این ارتباط یکی از چالش های ا ساسی مدیریت زنجیره تامین (SCM) می باشد لذا جهت تشریح چگونگی انتخاب متدهای متفاوت تامین تکنولوژی از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فاز ی(The Analytic Hierarchy Process)بر اساس روش تحلیل توسعه ای Extent Analysis ) (Method استفاده می شود. در ابتدای زنجیره تامین چو ن عمل تصمیم گیری با چند گزینه و شاخص تصمیم گیریروبرو است لذا، بکارگیری روشAHP فازی می توان د مفید باش د. البته این بدان معنی نیست که در سایر قسمت های
زنجیره تامین با چند گزینه تصمیم گیری مواجه نیستیم بلکه منظور نظر تاکید بر این قسمت از زنجیره تامین است؛ قطع اچنین فرایندی را می توان متناسب با سا یر قسمت های زنجیره نیز بکار گرف ت. در زمینه روش تصمیم گیریAHP نرمافزار قدرتمندی تحت عنوان نرم افزارExpert Choiceوجود دارد. در این نرم افزار درخت تصمیم گیری نمایش داده می شود و سطوح مختلفی برای این درخت قابل تعریف می باشد. تشریح فرایندAHP در این مقاله در زمینه تامین تکنولوژی زنجیره تامین به گونه ای ارائه شده است که منطبق بر مراحل این نرم افزار قدرتمند باشد بنابراین آزمون انتخاب بهترین شیوه تامین تکنولوژی به شرحی که توضیح داده می شود بااستفاده از این نرم افزار قابل ب ررسی می باشد. نگریسته شده است بنابراین در بکارگیری نرم افزا ر AHP چون در این مقاله با دید فازی به روش Expert Choiceبایستی توجهات خاصی ملحوظ گردد.