سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
امیر رجبی – گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،دامغان، ایران مسئول مکاتبات
حسین عباسپور – گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،دامغان، ایران
جعفر مسعودسینکی – گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،دامغان، ایران

چکیده:
در این پژوهش اثر سطوح مختلف هورمونهای ۲٫۴-D+BAP و نوع ریز نمونه بر کالوس زایی و باززایی مستقیم گل راعی تحت شرایط کشت بافت مورد بررسی قرار گرفت. این ریز نمونه ها شامل برگ و ساقه بودند که از گیاهچه های استریل کشت شده در محیط کشت موراشیک اسکوگ (MS) تهیه شده و به محیط MS حاوی هورمونهای ۲٫۴-D+BAP با غلظت (۵/۰ و ۱ میلی گرم بر لیتر) منتقل شدند و در دمای °C21 ± ۳ و شرایط نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی نگهداری شدند. این پژوهش در ۵ تیمار و هر تیمار برای هر نمونه در ۳ تکرار صورت پذیرفت. نتایج حاصل از نمودار بررسی سطوح مختلف هورمون (۲,۴-D + BAP) نشان می دهد که ریزنمونه برگ در تیمار mg.l-1 BAP5/0 + mg.l-1 2,4-D 5/0 با صد در صد کالوس زایی و ریزنمونه ریشه و ساقه در تیمار mg.l-1BAP 5/0 + mg.l-1 2,4-D 1 با صد در صد کالوس زایی بهترین محیط کشت و جدا کشت در القای تولید کالوس بودند. در نتیجه نیز جداکشت برگ در تیمار mg.l-1 BAP1 + mg.l-1 2,4-D 5/0 با صد در صد باززایی مستقیم بهترین تیمار و جداکشت در القای باززایی مستقیم بوده و در بقیه تیمارها در هیچ یک از ریزنمونه ها نیز باززایی مستقیم مشاهده نگردید. همچنین نتایج نشان دادند که جهت تولید کالوس وجود هورمون ضروری است و در محیط کشت فاقد هورمون کالوس تولید نگردید.