سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
احسان عربیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
علی اکبر جمالی – استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد میبد، دانشکده منابع طبیعی،گروه آبخیزداری، میبد، ایران
سعیده ذاکری –

چکیده:
در سالهای اخیر استفاده از سدهای اصلاحی در کنترل سیلاب در حوضه های آبخیز کشور گسترش یافته است. از مسائل مهم اینگونه پروژه ها، طولانی شدن زمان اجرا و هزینه های زیاد آن می باشد. برخلاف انتظاری که در مدیریت آبخیزها با احداث سدهای اصلاحی وجود دارد، حوضه هایی که این گونه عملیات در آنها انجام شده است، به دلیل عدم انتخاب مناسب زیرحوضه ها، در واقع سیلاب نتوانسته است کارآیی لازم را داشته باشد. از این رو حوزه آبخیز آشناخور در شهرستان خمین انتخاب شد و از طریق به کارگیری فنون تصمیم گیری چند معیاره (SMCE) مکانهای مناسب پیشنهاد گردد. در این راستا محدودیتهایی مانند شیب و آبراهه و عوامل گروه یک شامل شیب، پوشش گیاهی، بارش، کاربری اراضی و زمین شناسی و عوامل گروه دو شامل راه، روستا و منابع آبی (چشمه و قنات) به عنوان پارامترهای دخیل در این مکانیابی تعرف شدند. سپس این نقشه ها با استفاده از روشهای بولین و فازی استاندارد شده و در نهایت با روش مقایسه زوجی وزن دهی شدند. با توجه به نتایج حاصله، کاربرد این روش در مکانیابی سدهای اصلاحی به دلیل سرعت و صحت توصیه می گردد.