سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن قاینی صوفی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت، گروه برق، دانشکدة مهندسی، دانشگاه فردوس
محمدحسین جاویدی دشت بیاض – دانشیار گروه برق گروه برق، دانشکدة مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله نحوة انتخاب بهینة قراردادهای دوطرفه از دید مصرفکننده بمنظور حفظ قابلیت اطمینان مطلوب برای حالتهای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد . در محیط تجدید – ساختارشده، مصرفکنندهها میتوانند مصرف برق خود را از طریق قراردادهایی دو طرفه با چندین شرکت تولیدی تامین نمایند . هدف اصلی در این موارد مینیمم کردن هزینههای تامین برق با در نظرگرفتن سطح قابل قبولی از قابلیت اطمینان است . در این محیط مصرفکنندهها برحسب میزان ارزشی که قابلیت اطمینان برای آنها دارد ( ارزش قابلیت اطمینان براساس خسارتی که خاموشی برای آنها به بار میآورد تعیین می گردد ) ، می توانند پیشنهاد قیمتها و قراردادهای خود را طوری تنظیم نمایند که با صرف کمترین هزینه قابلیت اطمینان لازم برای آنها حاصل گردد . همچنین ممکن است برای یک مصرف – کننده قسمتی از بار دارای اهمیت بیشتری باشد که با تنظیم مناسب قراردادهای انرژی و رزرو میتواند این موضوع را نیز در نظر بگیرد .