سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی اخباری – بخش مهندسی برق شرکت مهندسین مشاور ناموران ، گروه مهندسی قدرت – کنترل
احسان ا… دیلم صالحی – بخش مهندسی برق شرکت مهندسین مشاور ناموران .

چکیده:

در این مقاله روشی جهت تعیین بهینه ظرفیت دیزل ژنراتور اضطراری، مورد نیاز واحدهای صنعتی ارائه می گردد . از مشخصه های واحدهای صنعتی وجود موتورهای القائی نسبتاً بزرگ در آنها می باشد، که در شرایط قطع شبکه نیز بایستی به کار خود ادامه دهند . در شرایط اضطراری قطع شبکه برق سراسری که واحد صنعتی مورد نظر از طریق دیزل ژنراتور ( ها ) تغذیه میگردد، راه اندازی این موتورهای بزرگ به دلایل مختلف منجر به تریپ دیزل ژنراتور می گردد . برای رفع این مشکل در مرحلة طراحی، عموماً طراح استفاده از دیزل ژنراتور با ظرفیت نامی بالاتر ) ) Over-design را توصیه می کند که این امر منجر به افزایش هزینه سرمایه گذاری می گردد . روش ارائه شده در مقالة حاضر بر اساس پاسخ دینامیکی سیستم کنترل گاورنر، سیستم تحریک و سیستم تنظیم کنندة اتوماتیک ولتاژ ) ) AVR دیزل ژنراتور بنا نهاده شده است و این واقعیت بحث می شود که تنها مشخصات استاتیک دیزل ژنراتور برای انتخاب آن کفایت نمی کند زیرا منجر به انتخابی غیر اقتصادی می گردد مورد بحث قرار گرفته است . با انتخاب بهینة دیزل ژنراتور و در نظر گرفتن برخی ملاحظات فنی در سیستم حفاظتی آن نشان داده شده است که حد اقل ۲۵% در هزینه های مربوط به سیستم برق اضطراری صرفه جویی خواهد شد . نمونه ای از طراحی در یک پروژة صنعت نفت و گاز شامل مطالعات مربوط به راه اندازی یک موتور القایی بزرگ بهمراه پاسخهایدینامیکی سیستمهای کنترل دیزل ژنراتور و موتور القایی ارائه شده است .