سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد فیض – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه تهران ، ایران
رضا فضایی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه تهران ، ایران

چکیده:

هدف از این مقاله یافن زوایای تحریک بهینه برای آتش کردن مدار تحریک یک ژنراتور سوئیچ رلوکتانس برای به حداقل رساندن تلفات می باشد. به عبارت دیگرمقصود دستیابی به حداکثر بازده است. ژنراتور در سرعت نسبتا زیادی عمل می کند، که در مد عملکرد تک پالسه می باشد. در این ناحیه کاری زوایای روشن و خاموش شدن تنها پارامترهای کنترلی هستند، که برای بهینه سازی عملکرد ژنراتور مورد استفاده قرار می گیرند. در کارهای انجام شده قبلی، انتخاب بهیه زوایای تحریک بمنظور حداکثر سازی بازده و بر اساس نگاشت (mapping) از روی جریا ن موثر فاز ژنراتور انجام گرفته است. د کار حاضر حداکثر سازی بازده از روی حداقل تلفات انجام می گیرد. سیستم ژنراتور رلوکتانس با استفاده از منحنی های مغناطیسی که بر اساس اندازه گیری استاتیکی بدست آمده شبیه سازی می گردد و تلفات در قسمت های مختلف آن محاسبه می شود. برای سرعت ۲۰۰۰ emp ، بر اساس محدودیت ها، ماشین در تمامی زوایای روشن شدن و هدایت ممکنه شبیه سازی شده و توان متوسط خروجی، جریان موثر فاز و تلفات در هر یک از این جفت زوایا، محاسبه می گردند. زوایای تحریک با استفاده از دو روش حداقل جریان موثر فاز و حداقل تلفات انتخاب می شود، تا توان خروجی مورد نیاز در ژنراتور را ایجاد کند. در نهایت نتایج بدست امده برای زوایای تحریک بهینه بر اساس این دو روش مقایسه می گردند.