سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسدالله سلمانی – شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران
محمدصادق سپاسیان – شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران
مسعود سیوانی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

انتخاب هادی مناسب یکی از مسائل مهـم در طراحـی شـبکه های توزیع است و دیده میشود که در طراحـی هـا بیشـتر بـه جریان مجاز و جریان اتصال کوتاه کابـل هـا و هادیهـا، افـت ولتاژ و ضرائب کاهشـی ( ماننـد ضـریب همجـواری، ضـریب مقاومت خاک، ضریب عمق و ضریب دمـا ) توجـه میگـردد و تقریبا میتوان گفت که به بحـث تلفـات انـرژی و تـوان کمتـر توجه میشود . در حالی که با در نظر داشتن بحـث تلفـات کـه توجیه کاملا اقتصادی دارد میتوان در انتخـاب هـادی و سـطح ولتاژ مناسب به گزینه بهینه دست یافت . در این مقاله نشان داده شده است که در صورتیکه تلفـات
را به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده در انتخاب سطح مقطع و ولتاژ دخالت دهیم مقـدار قابـل تـوجهی از تلفـات تـوان و انرژی که از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت کـاهش یافتـه و سود قابل توجهی نیز حاص ل خواهد شد . همچنین نشـان داده شده است سطح مقطع مناسب میتوانـد بـا توجـه بـه ضـریب تورم، ضریب بهره پول، ضریب بار و نوع بار متفاوت باشد .