سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهیار یوسفی – عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
رضا خالو کاکائی – دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
ابوالقاسم کامکار روحانی – دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
مسعود علیپور – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- گروه ژئوشیمی

چکیده:

هدف از این مقاله تهیه نقشه پتانسیل معدنی و معرفی مناطق امیدبخش اکتشافی مواد فلزی با استفاده از تلفیق نتایج به دست آمده از مطالعات اکتشافی مختلف بر روی ورقه ۱/۱۰۰۰۰۰ ناحیه ماهنشان در استان زنجان و در شمال غربی ایران می باشد. به این منظور پس از تحلیل نتایج حاصل از مطالعات ژئوشیمیا یی رسوبات رودخانه ای و مقایسه آن با سایر مطالعات اکتشافی انجام شده، یک سری مناطق
امیدبخش به دست آمد. سپس به منظور کنترل آنومالی های به دست آمده و مطالعه فازهای حضور عناصر در مناطق دارای آنومالی، اقدام به برداشت نمونه های کانی سنگین گردید و پس از تجزیه و تحلیل های مربوطه، نقشه های آنومالی کانی های سنگین تهیه شد و در نهایت پس از انطباق نتایج مطالعات کانی سنگین با نتایج حاصل از سایر مطالعات اکتشافی انجام شده و نیز انطباق با زمین شناسی، بهترین مناطق امید بخش برای مراحل بعدی اکتشاف به منظور پی جویی عناصر فلزی شناسایی شد و در نهایت بر اساس مطالعات انجام شده دو ناحیه مهم و دارای الویت اکتشافی با احتمال بالای وجود کانی سازی معرفی گردید