سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینیان آهنگری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تهران، ایران
سیدمحمدتقی بطحائی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله ، ابتدا هزینه تولید برق انـواع نیروگاههـای تولیـد پراکنده با توجه به پتانسیل انرژی موجـود در منـاطق مختلـف جغرافیــایی کشــور تعیــین و ســپس بــه اصــول شــبیه ســازیسیستمهای قدرت کوچک با اسـتفاده از نـرم ا فـزار HOMERبرای شهر نمونه تهران پرداخته می شود . از نتایج مشاهده مـی گردد که در بین انواع نیروگاههای تولیـد پراکنـده موتورهـای احتراق درونی در تمـامی شـهرها هزینـه تولیـد بـرق کمتـری نسبت به دیگر نیروگاههـای تولیـد پراکنـده دارا مـی باشـد و همچنین با توجه به منابع گاز طبی عی فـراوان در کشـور ایـران استفاده از نیروگاههای تولید پراکنده که با سوخت گاز کار می کنند دارای هزینه تولید برق کمتری می باشند .