سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین بختیاری زاده – مهندسین مشاور قدس نیرو ایران

چکیده:

افزایش تراکم جمعیت و بکارگیری سیستم های برقی از عوامل عمده ای می باشند که در شهرهای بزرگ لزوم احداث ایستگاههای فوق توزیع را در مراکز شهری و نقاطی که کمبود فضا بسیار حاد میباشد ایجاب می نماید . به منظور مقابله با این مشکل انواع مختلف ایستگاههای فوق توزیع که درکاهش فضای مورد نیاز و نحوه استفاده از فضا،از ویژگیهای خاص برخوردار میباشند مورد توجه سازندگان و دستگاههای اجرائی و بهره بردار قرار گرفته است . از جمله اشکال معمول این نوع پستها میتوان از پستهای سرپوشیده و یا روباز معمول « Indoor & OutdoorGIS » GIS پستهای سرپوشیدهمعمولی Conventional indoor Substation و پستهای نوع « Hybrid-insulated swichgear » HIS نام برد که هر در این مقاله سعی گردیده تا ضمن بیان ویژگیها و محاسن و معایب هریک از پستها و توجه به عوامل اقتصادی بصورتTLCC . معیارهایی جهت انتخاب بهینه اینگونه پستها ارائه گردد