مقاله انتخاب ترکيب مناسب بازدارنده رسوب جهت کاربرد در تبخير کننده هاي کارخانه قند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۶۹ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: انتخاب ترکيب مناسب بازدارنده رسوب جهت کاربرد در تبخير کننده هاي کارخانه قند
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسوب گذاري
مقاله بازدارنده رسوب
مقاله تبخيركننده
مقاله کارخانه قند
مقاله سختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصيبي دهكردي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: رفيق سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: هنرور مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رسوب گذاري و خوردگي زير رسوب از مشكلات رايج در صنعت قند است که به طور عمده در تجهيزات مربوط به تبخيـر و تغليظ شربت قند مشاهده مي شـود. رسـوب هاي ناشي از شربت قند بر روي سطوح داخلي لوله هاي تبخير کننده به وجود مي آيند و به تدريج با جلوگيري از انتقال حرارت، بازده تبخير را كاهش مي دهنـد. براي حل اين مشـکل از مـواد بازدارنده رسوب استفاده مي شود. در اين پژوهش بازده عملكرد چهار نوع از مواد بازدارنده رسوب، با كاربري مناسب صـنعت قنـد شامل ۱- پلي اكريليك اسيد، ۲- تركيب %۷۵ پلي اكريليك اسيد و %۲۵ آمينو متيل پروپيل سولفونيك اسيد، ۳- پلي مالئيک اسـيد و ۴- نمک سديم پلي کربوکسيلات، براي جلوگيري از تشکيل رسـوب در تبخيركننـده ها با يکديگر مقايسه شده است. براي اندازه گيري درصد بازدارندگي مواد ضدرسوب، ميزان سختي شربت قند قبل و بعد از رسوب گيري، يك بار در حضور مواد ضدرسوب و يك بار بدون استفاده از مواد ضدرسوب، اندازه گيـري شد. در نهايت، درصـد بازدارندگي و مقـدار بهينه مصـرفي هر بازدارنده محاسبه شد و مقدارهاي محاسبه شده با يکديگر مقايسه شدند. نتيجه هاي به دسـت آمده نشان مي دهـد که مي توان با اسـتفاده از تركيب هاي پليمري داراي ساختمان قطبي نظـير نمک سـديم پلي کربوکسيلات، تا حدود %۹۵ از تشكيل رسوب در تبخيركننده هاي كارخانه قند جلوگيري كرد.