سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا محمد حمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد
شهرام خلیل آریا – استادیار
ایرج میرزایی – استادیار

چکیده:

هدف اصلی توربوشارژ کردن یک موتور کم نمودن وزن و حجم همان موتور جهت دسترسی به یک قدرت خروجی مشخص می باشد. در کار حاضر برای انتخاب توربوشارژ برای موتور دیزل و بررسی عملکرد موتور توربوشارژ شده در برابر موتور با حالت تنفس طبیعی، یک مدل کامپیوتری برای شبیه سازی توربوشارژ در حالتهای ساده و مرکب (Compound) روی موتور دیزل نوشته شده است. این زیر مدل با مدل شبیه سازی موتور دیزل موجود (ODES) تلفیق می شود و یک سری محاسبات تطبیقی برای محاسبه جریان کمپرسور و توربین با استفاده از منحنی مشخصه های آنها را انجام می دهد. نتایج حاصل از این مدل برای موتور دیزلی نمونه در مقایسه با نتایج تجربی موجود تطابق خوبی را نشان می دهد. در انتها با استفاده از این مدل توربوشارژ مقایسه ای بین پارامترهای عملکرد موتور دیزل توربوشارژ با آرایش مرکب در مقابل سیستم توربوشارژ با آرایش ساده انجام شده است.