سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد عطایی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا خالوکاکائی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید جهانشاهی – کارشناس ارشد استخراج معدن

چکیده:

یکی از مسائل مهم و حساس در طراحی سیستم بهره برداری یک معدن انتخاب روش استخراج مناسب می باشد . روش انتخابی با توجه به محدویت های فنی و اقتصادی، بایستی بیشترین انطباق را با مشخصات منحصر به فرد کانسار داشته باشد . انتخاب روش استخراج که یک مسئلة تصمیم گیری است تابع پارامترهای مختلفی است که بسیاری از آنها دقیق نبوده و می توان آنها را به صورت
مجموعة های فازی در نظر گرفت . در چند سالة اخیر روش فازی اعتبار علمی و جایگاه برجسته ای در میان سایر طرح های تصمیم گیری کسب نموده است . لذا در این مقاله سعی شده مهمترین عوامل مؤثر و همچنین میزان تأثیر هر کدام در انتخاب روش استخراج مناسب برای کانسار مس قلعه زری بیرجند شناسایی شده و سپس با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه فازی بهترین روش مشخص شود . مطالعات فنی انجام شده نشان می دهد که در شرایط موجود روش انباره ای مناسب ترین طرح استخراج برای کانسار مذکور می باشد .