سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا کاکائی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین میرزائی نصیرآباد – دانشجوی دکتری معدن، دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شا
محمد یعقوبی پور – کارشناس ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

امروزه بر ای استخراج سنگ های تز ئینی از روش های مختلفی نظیر روش پارس گوه، روش سیم برش الماسه و مواد منبسط شونده استفاده میشود. این روش ها بسته به معیارهایی نظیر ظرفیت تو لید، هزینه های عملیاتی و سرمایه ای و … نسبت به هم دارای مزایا و معایبی هستند . بنابراین در استخراج یک معدن سنگ تز ئینی انتخاب روش مناسب استخراج یک امر ضروری میباشد. در این مقاله با استفاده از فرآ یند سلسله مراتبی (AHP) از بین چهار روش پارس گوه، سیم برش الماسه، ماده منبسط شونده کتراک (CutRock) و ماده منبسط شونده فرکت (Fract) روش مناسب استخراج معدن تراورتن آذرشهر انتخاب شده است . برای این منظور هشت معیار هز ینه ها ی سرمایه ای، هزینه های عملیاتی، ظرفیت تو لید، درزه و شکاف ایجاد شده در سنگ، وضعیت سطح بلوک استخراجی، ایمنی، مهارت اپراتور و جنس سنگ در نظر گرفته شده است . بر مبنا ی نتا یج روش AHP روش سیم برش الماسه با وزن ۳۶۰ /. مناسب تر ین روش تشخیصداده شد و روش های ماده منبسط شونده فرکت، ماده منبسط شونده کتراک و پار س ‐ گوه به ترتیب با وزن های ۰/۱۷۵و۰/۱۹۹و۰/۲۶۶در الویت های بعدی قرار گرفتند