سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
منیرسادات حسینی راد – کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی افشارکاظمی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علیرضا پورابراهیمی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:
امروزه حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می گردد و بدلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشور دارد. این بخش دربرگیرنده فعالیت هایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و د ر مجموعه فعالیت های اقتصادی نقش غیرقابل انکاری بر عهده دارد. در سالهای اخیر توجه به محدودیت در منابع انرژی و آلایندگی محیط زیست و همچنین ایمنی موجب گردید تا استقبال گسترده ای از حمل و نقل ریلی در کشورهان روی دهد. اما با توجه به عدم سرمایه گذاری مناسب در گذشته، حمل و نقل ریلی نیازمند به روز رسانی با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا می باشد. اما از آنجا که انتقال تکنولوژی در این صنعت دارای هزینه بسیار بالا می باشد و از سوی دیگر با توجه به شرایط محلی ایران و نیز شرایط خاص شرکت راه آهن، روش مناسب ا نتقال تکنولوژی ا ز اهمیت زیادی برخوردار می باشد. با توجه به مطالب بیان شده در این مقاله سعی شده تا با استفاده از روش مفهوم تصمیم گیری چند معیاره و با استفاده از تکنیک .PROMETHEE اقدام به انتخاب مناسب ترین روش انتقال تکنولوژی بپردازیم. روش .PROMETHEE به عنوان ابزار توانمندی به تحلیل مسائل تصمیم گیری چند معیاره می پردازد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش پرسشنامه ای معیارهای مؤثر بر انتخاب روش مناسب بررسی و معین شد. تعیین معیارهای مؤثر با استفاده ا ز آزمون T در نرم افزار SPSS انجام و سپس با استفاده از نظر خبرگان این صنعت، روش های انتقال تکنولوژی مورد نظر از نگاه معیارهای انتخاب شده ارزیابی و امتیاز دهی گردید. در نهایت پس از ساختن ماتریس تصمیم برای استفاده از تکنیک .PROMETHEE نرم افزار Visual PROMETHEE بکار گرفته شد. نتایج در قالب نمودارها و جداول ارائه شده به صورت مقایسات جزیی و کلی ارائه گردیه است.