سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریدون مقدس نژاد – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک ت
حمزه ذاکری – کارشناس ارشد راه و ترابری
فرامرز مودی –

چکیده:

دادههای نامشخص، مبهم و ناکامل یکی از ویژگی های اصلی سیستمهای مدیریت روسازی هستند. بمنظور ورود این دادهها به سیستم مدیریت اغلب از روشهای هوش مصنوعی استفاده میشود. این روشها میتوانند انتقال عددی و اطلاعات ذهنی را پردازشنمایند.این مقاله به طور ویژه کارائی و جایگاه روشهای هوش مصنوعی را در سیستم مدیریت روسازی راه، فرودگاه و پارکینگ مورد بررسی قرار میدهد. شبکه عصبی مصنوعی،منطق فازی،الگوریتم ژنتیک، سیستم خبره و سیستم هیبرید در هر زیر بخش شامل ارزیابی شرایط روسازی،پیشبینی کارائی، انتخاب پروژه، انتخاب نحوه عملکرد، اولویتبندی و بهینهسازی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونههائی از کاربرد مناسب و نامناسب در زیر بخش ها آورده شده است.در این مقاله کارائی ابزارهای هوش مصنوعی بعنوان روش های پیشرفته برای انتقال اعداد واطلاعات منطقی در حوزه مدیریت روسازی به اثبات رسید. سیستمی که با استفاده از روش هیبرید برای برنامه ریزی و تحلیل در اجزاء سیستمPMSبرنامه ریزی شده، دارای دقت و کارائی بالا تری نسبت به دیگر روش ها است. روشهای مناسب هوش مصنوعی برای اجزاء یک سیستم مدیریت روسازی پیشنهاد و سیستم هیبرید برای کاربرد در سیستم مدیریت روسازیایران به همراه روش ویژه هر زیر بخش به تفکیک پیشنهاد گردید