سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی سرایی – مرکز تحقیقات سازمان بنادر و کشتیرانی – وزارت راه و ترابری
مصطفی دستمردی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده:

مسئله بودجه بندی و تخصیص سرمایه از اهمیت ویژه ای در صنعت و خدمات برخوردار است . برحسب ماهیت مسئله مـدل هـای قطعیو تصادفیمتعددی برای تخصیص سرمایه در شرایط اطمینان و عدم اطمینان ارائه شده است . چنانچه ماهیت مـسئله هماننـد خرید اوراق قرضه قطعی باشد می توان از تکنیک های معمول برنامه ریزی خطی بهره برد . اما در برخی موارد نظیر انتخاب سبد سهام، ماهیت مسئله قطعی نیست . هرچند برای تصمیم گیری در این شرایط نیـز مـدلهای متعـددی پیـشنهاد شـده اسـت امـا در بـسیاری از مدل های مزبور مجموع ریسک در طول دوره زمانی نمونه گیری در حالی کمینه می گردد که به اثر بازده هر دوره بـرای تـامین جریـان نقدی مورد نیاز سرمایه گذاران توجه نشده و یا در صورت توجه به آن مدل بسیار پیچیده شده است . در این مقاله یک مدل ابتکاری مبتنی بر حداقل سازی حداکثر پراش بازده ناشی از سرمایه گذاری برای انتخـاب سـبد سـهام ارائه می گردد که علاوه بر سادگی و دارا بودن توانایی های مد ل های مرسوم، بازده سود هر دوره نیز در فرآیند بهینه سازی مـورد توجـه قرار می گیرد . به همین منظور ابتدا معیار های تحلیل ریسک ۴ با توجه به ریسک گریزی سرمایه گذاران و مدیران معرفی و مورد تجزیـه و
تحلیل قرار می گیرد . سپس به همراه یک مثال عددی عملکرد مدل ارائه شده نسبت به برخی از مد ل های رایج مورد سنجش و بررسی قرار خواهد گرفت .