سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – استادیار مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا شاه محمدی – دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت م

چکیده:

معماری نر مافزار یک فراورده حیاتی در چرخه حیات نرم افزار است. یک معماری خوب در موفقیت و تامین خواستههای وظیف های و علی الخصوص خواست ههای غیر وظیف های نرم افزا رها، نقش اساسی دارد . یک فعالیت اصلی طراحی معمار ی نرم افزار، تجزی ه نرم افزار به مولف هها است که به منظور تامین وظیفه مند یهای مورد نظر با یکدیگر همکاری می کنند. هدف از این فعالیت کاهش پیچیدگی مسئله با تجزیه آن به بخشهای قابل مدیریت کوچکتر می باشد . سبک معماری علاوه بر توصیف نرمافزار و تجزیه آن به مولفهها برصفات کیفی نرم افزار نیز اثر دار د. یکی از تصمیمات مهم در فرایند طراحی معماری نرم افزا ر، انتخاب سبک معماری نرم افزار با توجه به اولویت صفات کیفی مورد نظر می باش د. دراین مقاله روشی برای انتخا ب سبک معماری نرم افزار از میا ن سب کهای کاندید با توجه به تقدم صفات کیفی نر مافزار و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارائه شده است. علاوه بر آن در ارزیابی صفت کیفی قابلیت استفاده مجدد نرم افزار و صفت کیفی قابلیت اصلاح نرم افزار از معیار اتصال استفاده شده است که راهی برای کمی کردن بعد اتصال در این دو صفت کیفی است.