سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه مظفری – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
میقات حبیبیان – دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل و نقل ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین تحقیق به منظور انتخاب سیستم حمل و نقل همگانی مناسب برای کریدورهای مکملخطوط متروی شهر تهران ازفرایند تحلیل ترتیبی استفاده شده است .دراین مطالعه ۱۴ عامل موثر بر انتخاب سیستم همگانی درقالب ۴ معیار فنی ،اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بررسی شده است .فرایند مورد مطالعه دارای ۳ سلسله مراتب بوده و حد اکثر مقایسه های زوجی از مرتبه ۵ می باشد .با استفاده ازنظر ۲۵ کارشناس حمل و نقل وترافیک سهم معیارهای فوق به ترتیب به میزان ۵۱ ، ۱۱ ، ۲۲ ، ۱۶ درصد بدست آمده است . درگام بعد بانمره دهی کارشناسان فوق به چهارگزینه اتوبوس سریع شهری ، قطارسبک شهری ،قطارهوایی و تراموا ، مطابق با ۱۴ عامل مورد بررسی گزینه اتوبوس سریع شهری بهترین گزینه برای خطوط تغذیه کننده متروی شهر تهران شناخته شد .