سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محبوبه ضرابی – گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محسن جلالی – گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کیفی و کمی محصول به شمار می رود. پتاسیم یکی از عناصر پر مصرف گیاه می باشد ونقش های مهمی در گیاه دارد. به همین علت بررسی میزان و وضعیت پتاسیم خاکها لازم به نظر میرسد. با تعیین میزان پتاسیم قابل استفاده گیاه، به راحتی می توان درباره وضعیت پتاسیم خاک،مصرف و یا عدم مصرف کود درمزارع نتیجه گیری نمود. برای تعیین پتاسیم قابل استفاده گیاه از عصاره گیرهای مختلفی استفاده می شود. متداول ترین روش، روش استات آمونیوم یک مولار می باشد. باید توجه داشت هدف اولیه هر عصاره گیر شیمیایی ارزیبی مقدار قابل استفاده یک عنصر غذایی برای گیاه است (۲). اصولا در ارائه محلول عصاره گیر برای خاک باید به دو معیار توجه داشت : ۱- عصاره گیری باید از منابع قابل دسترس عنصر غذایی باشد و ۲- روش عصاره گری باید سریع، تکرار پذیر و اقتصادی باشد (۱و۲). از آنجایی که ترکیب کانیهای هر خاک، نوع گیاه و شرایط اقلیمی در میزان پتاسیم قابل استفاده گیاه تاثیرگذار می باشند، به همین علت بررسی و تعیین عصاره گیر مناسب در هر منطقه و با توجه به نوع گیاه لازم به نظر می رسد. طیف وسیعی از عصاره گیرها برای تعیین پتاسیم قابل استفاده خاک های مختلف به کار رفته است. رایج ترین آنها محلول استات آمونیوم یک مولار خنثی می باشد (۴و۵و۶) . این عصاره گیر در ایران به عنوان تنها عصاره گیر برای تعیین پتاسیم تبادلی به کار می رود. پژوهشگران مختلف بسته به محل تحقیق، عصاره گیرهای مختلفی را برای استخراج پتاسیم قابل استفاده گیاه پیشنهاد کرده اند. این تحقیق با هدف تعیین عصاره گیر مناسب برای ارزیابی پتاسیم قابل استفاده گندن در خاکهای استان همدان صورت گرفت.