سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد تاری یوسفخانی – کارشناس اکتشاف معدن – شرکت کند وکاو جنوب شرق
سعید کریمی نسب – استادیار بخش مهندسی معدن

چکیده:

انتخاب مته های حفاری حساس ترین مرحله در یک عملیات حفاری می باشد. پر هزینه بودن روشهای کلاسیک انتخاب مته، حفاران را ملزم به استفاده از روشها و ابزارهای نوین در این زمینه می کند. منطق فازی به عنوان ابزاری نوین و نو پا می تواند به نحو مناسبی در اختیار صنعت حفاری قرارگیرد. منطق فازی شاخه ای از علم ریاضیات است که بیشتر با متغیرها وکمیتهای ناخوش تعریف و فازی سر و کار داشته و د رعرصه ای کاربردی واژه های زبانی در قالب سیستمهای فازی بهره می گیرد. در انتخاب مته حفاری مناسب نیز می توان با درک سیستم، آن را به صورت یک سیستم فازی طراحی و معرفی نمود.
در اینروش برای انتخاب مته ابتدا متغیرها و عوامل اصلی سیستم همانند: دور مته، بار روی مته و … تعیین میشوند. سپس بهکمک متغیرهای فوق الگوریتمی تحت عنوان الگوریتم انتخاب طراحی و معرفی می شود.
به کمک رابطه تجربی بایر – کالدر کلیه حالات ممکنی را که سیستم قادر است دران شرایط کار کند در نظر گرفته شده و با تبدیل متغیرها به متغیرهای فازی، حالتهای فوق به صورت مجموعه ای از قوانین اگر – آنگاه بیان می شوند. این قوانین به صورت قوانین کاهش یافته درمجموعه ای بانام پایگاه قوانین فازی بیان می گردند.
با در نظر گرفتن یک مته خاص در شرایط عملیاتی و به کمک پایگاه قوانین فازی و قواعد استنتاج و استلزام فازی و به کمک الگوریتم انتخاب می توان در مورد انتخاب صحیح مته مورد نظر اظهار نظر نمود.