سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی
مسلم رئیسی اردلی – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تولید همزمان بـرق و حـرارت CHP ، کـه بـا نـام تولیـد غیـر متمرکز نیز شناخته می شود، با توجـه بـه مزایـای اقتصـادی و زیست محیطی، در سراسر جهان مورد توجه روزافـزون قـرار گرفته است . به جز استفاده صنعتی از این سیستمها، ا ستفاده از آنهــا بــرای تولیــد بــرق و حــرارت در انــدازه کوچــک ۱۰۰۰kW >جهت ساختمانهای تجاری، اداری و مسکونی دارای اهمیت می باشد . در این مقاله انتخاب مناسب میکروتوربین بـه عنـوان یکـی از محرکهای سیستم های تولید همزمان با توجه به تعریـف تـ ابع هدف (Energy Production Cost) EPC مورد بررسی قرار
گرفته و ترکیب مناسبی از میکروتوربینهای مختلف موجود در بازار که دارای EPC کمتـری ( مقـدار ذخیـره انـرژی بیشـتر ) هست را به عنوان محـرک یـک آپارتمـان مسـکونی کـه بـار
حرارتی و الکتریکی آن مشخص است، در نظر گرفته می شود .