سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امید دلارام – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده م
رحیم حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده م
وامق رسولی – عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن، متالور

چکیده:

بمنظور تأمین آب مورد نیاز کشاورزی در ایران مرکزی و همچنین تأمین آب شرب برخی از شهرهای مرکزی ، تونل انتقال آّب قمرود احداث می گردد . جریان آب درون این تونل ثقلی و از نوع آزاد بوده و عوامل ناپایداری تونل ، دسته درزه ها و ناپیوستگی های منطقه می باشند. هدف از این پروژه، تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری موقت در ۷۰۰ متر اولیه این تونل می باشد.
به کمک روشهای عددی که مبتنی بر مکانیک محیطهای پیوسته و ناپیوسته هستند و نیز با منظو ر کردن تمام جوانب مسأله، نتایج قابل قبول تری در ا ین مورد بدست م ی آی د. تونل مذکور در مح یط شدیداً درزه دار و در معرض تنش های برجای زیاد قرارداشته، لذا باید از نرم افزاری استفاده شود که بتوان ناپیوستگیهای موجود در منطقه را ب ه خوبی مدل سازی نمو د. بهمیندلیل برای مدل سازی از نرم افزار اجزای مجزا ،(UDEC) با در نظر گرفتن شرایط محیط واقعی و محیط معادل، استفاده و نتایجاین دو محیط با هم مقایسه گردید . تحلیل پایداری و بررسی سیستم نگهداری تونل با استفاده از روش عددی (UDEC) انجام شد که نتایج تحلیل عددی ، مشکلات ناپایداری در زونهای خرد شده را نشان می دهد . در نهایت با استفاده از نرم افزار UDECسیستم نگهداری، اجرا و با تحلیل حساسیت انجام گرفته ، سیستم نگهداری بهینه انتخاب گردید.