سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا عبدی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ای
فرشته نعیم‌پور – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بر اساس مرفولوژی استرپتومایسسها در محیط کشت غوطه ور مدلهای سینتیکی غیر ساختاری Contois و Logistic برای بررسی رشد آنها انتخاب شدن د. پارامترهای این مدلها از شکل انتگرال گیری شده آنها و به کمکرگراسیون غیر خطی به دست آمده است. این مدلها برای بررسی رشد سه گونه استرپتومایسس S. ،S. noursei : S. tenda ،spp6621بکار رفته اند. نتایج نشان داده است که مدل سینتیکی Logisticبه دلیل آنکه می تواند فازسکون استرپتومایسسها را بررسی نماید مناسب تر از مدلContoisمی باشد. مدلهای تولید محصولات آنها (آنتیبیوتیکها) نیز بر اساس مدلتعیین شده اند . این مدلها برای بررسی تولید آنتی بیوتیکهایLogistic، Nystatin Nikkomycin و Cephamycin c که محصولات این گونه های استرپتومایسس می باشند بکار رفته اند. در این موردنیز انطباق خوبی بین مدلهای سینیکی و داده های آزمایشگاهی وجود داشته است.