سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد مقتدر – عضو هیات علمی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
آرمیتا فرهمند – کارشناس میکروبیولوژی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم
نسرین معظمی – دکترای میکروبیولوژی و رئیس گروه بیوتکنولوژی سازمان پژوهشهای علمی و ص
علی طالبی زاده – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

چکیده:

تثبیت بیولوژیکی نیتروژن خاصیت اختصاصی گروهی از میکروارگانیسم ها بمنظور قابل استفاده کردن نیتروژن مولکولی اتمسفر به نیتروژن قابل استفاده است . در این مطالعه تعداد ۵۸ سوش باکتری ریزوبیوم بعد از جداسازی از نودولها در آزمایشگاه، کشت و خالص سازی آنها در ۱۱ غلظت تهیه شد و سپس جهت تعیین مقاومترین سوشهای باکتری Rizobium Meliloti نسبت به سه نوع مختلف از آنتی بیوتیک خالص شامل استرپتومایسن، اریترومایسین و کانامایسین، ۶ غلظت از آنتی بیوتیک های یاد شده مورد استفاده و بررسی قرار گرفت و ۱۶ سوش باکتری نسبت به غلظت های بالا این آنتی بیوتیک ها مقاومت نشان دادند، از سوی دیگر میزان احیا استیلن سوشها با استفاده از روش گاز کروماتوگرافی مورد سنجش قرار گرفت و سوشهای ۱۹ و ۴و ۵ بالاترین میزان احیا استیلن به اتیلن را نشان دادند . با توجه به این آزمون ها سوش شماره ۵ جهت تولید انبوه و معرفی پیشنهاد گردید.