سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه غریب – کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در هیدرولوژی نمیتوان زمان دقیق وقوع یک پدیده مانند سیلاب را تعیین نمود ولی می توان نحوه وقوع حوادث قبلی را بررسی کرده و احتمال وقوع متوسط آنها را بدست آورد و در نهایت برنامه های مدیریت محیطی نظیر طراحی سازه های کنترل سیلاب و یا نحوه استفاده از اراضی حاشیه رودخانه را بر اساس آنها طراحی نمود . اصول طراحی و استفاده از روشهای کنترل سیلاب و تثبیت آبراهه ها و بستر رودخانه، خود به تعیین دبی اوج سیل در دوره بازگشتهای مختلف، نیازمند است . برای این کار در حوزه های آبخیزی که دارای ایستگاه هیدرومتری میباشند از توزیعهای فراوانی استفاده می گردد که از بین آنها می توان به توزیع نرمال ، لوگ نرمال ۲ پارامتری، لوگ نرمال ۳ پارامتری، گمبل، پیرسون تیپ ۳، لوگ پیرسون تیپ ۳ اشاره نمود که باید در هر حوزه آبخیز، توزیع فراوانی مناسب انتخاب گردد . در این تحقیق نیز دبی حداکثر لحظه ای سیلاب در چند حوزه آبخیز استان گلستان انتخاب و با انواع توزیعهای فر اوانی در محیط نرم افزارSMADA برازش داده شده و با استفاده از روش گرافیکی این نرم افزار و همچنین محاسبه مجموع مربعات باقیمانده مناسبترین توزیع فراوانی منطقه ای انتخاب گردیده است . در هر حوزه نیز توزیع لوگ پیرسون تیپ ۳ دارای کمترین مقدار مجموع مربعات باقیمانده بوده و به عنوان مناسبترین توزیع فراوانی انتخاب گردید که پس از آن نیز توزیع لوگ نرمال ۲ پارامتری قرار میگیرد . علاوه بر آن مشاهده شده است که اختلاف بین مقادیر برآوردی دبی حداکثر لحظه ای سیلاب توسط توزیعهای فراوانی مختلف در دوره بازگشتهای پایین چندان نبوده است