سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام شفیعی ثابت – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان، دانشجوی دکتری سازه های هی
مجید توانگری – دانشجوی دکتری سازه های هیدرولیکی، بخش مهندسی عمران ، دانشگاه شهید با
ﻏﻼﻣﻌﺒﺎﺱ بارانی – استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

انتخاب بهتر ین روش آبیاری برای شرایط منطقه ای مشخص یک مساله تصمیمگیری با معیارها ی چند گانه است . اینمساله عموما تحت تاث یر دو مجموعه از عوامل قرار میگیرد: اول عوامل بیرونی مانند تراکم کشت، شرایط رویش، کیفیت آب یاوضعیت توپوگرافی و دوم عوامل درونی مانند انگیزه یا تمایل فرد تصمیم گیرنده برای شرکت کردن در فرآیند تصمیمگیری. در این مقاله از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای شبیه سازی یک فرآیند تصمیم گیری با منظور کردن هر دو مجموعه ازعوامل مورد اشاره، استفاده شده است . نتایج حاصل از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با نتا یج بدست آمده از دو تکنیک رایج که بر مبنا ی مدل ها ی تصمیمگیری اهمیت مساوی و اهمیت وزنی بسط یافته اند، مقایسه شده اند. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مجموع های از تصمیمگیر یها و ارز شگذار یهای شخصی به یک شیوه منطقی است بطوریکه م یتوان گفت تکنیک از یک طرف وابسته به تصورات شخصی و تجربه جهت شکل دادن و طرح ریزی سلسله مراتبی یک مساله است و از طرف دیگر به منطق، درک و تجربه جهت تصمیمگیری و قضاوت نها یی مربوط میشود. یک مثال برای تصمیمگیری در مورد انتخاب چهار گزینه از رو شهای آب یاری نواری، جویچه ای، بارانی و قطر های به عنوان نمونه آورده شده است که در آن هفت معیار (تراکم کشت، حساسیت به بیماری، شرایط رویش، شیب، سرعت نفوذ، کیفیت آب و مهارت کارگران) برای ارزیابی در نظر گرفته شده است.