سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه غریب – کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابوالفضل مساعدی – ا ستادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی نجفی نژاد – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

ضریب زبری مانینگ یکی از پارامترهای بسیار مهم است که به عوامل مختلفی بس تگی دارد. در این تحقیق برای انتخاب مناسبترین روش تعیین ضریب مانینگ، ابتدا ضریب مانینگ به روشهای مختلف (چاو، برنامه و بودجه، عکس و اسلاید، کاون وSCSتعیین شد. سپس با انجام عملیات میدانی و تستهای آماری ، روش کاون به عنوان بهترین روش تعیین ضریب مانینگ مشخص شد . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که روش کاون در مقایسه با چهار روش دیگر تعیین ضریب مانینگ ، دارای مقادیرRME میانگین درصد خطای نسبی وRMSEجذر میانگین توان دوم خطا ) کمتری می باشد، بنابراین روش کاون به عنوان مناسبترین روش تعیین ضریب زبری مانینگ در محدوده مورد مطالعه انتخاب گردید