مقاله انتخاب مناسب ترين روش محاسبه پارامتر قابليت اطمينان در ماشين برداشت غلات جاندير ۹۵۵ در استان مرکزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: انتخاب مناسب ترين روش محاسبه پارامتر قابليت اطمينان در ماشين برداشت غلات جاندير ۹۵۵ در استان مرکزي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماشين برداشت
مقاله قابليت اطمينان كمباين جاندير مدل ۹۵۵
مقاله تابع ويبول
مقاله روش بر آورد گرد ماگزيمم درست نمايي (MLE)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدي ميغاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پروژه، تهيه و تنظيم يک الگوريتم براي برآورد قابليت اطمينان در ماشين برداشت غلات در منطقه فراهان با تاكيد برکمباين جاندير مدل ۹۵۵ بوده است. مراحل انجام طرح شامل: ۱- انتخاب جامعه آماري ۲- ثبت آمار خرابي ها و فراواني آن ها با توجه به زمان ۳- انتخاب تابع توزيع مناسب براي خرابي‎ ها ۴- برآورد پارامترهاي تابع توزيع ۵- استفاده از تابع براي برآورد زمان خراب شدن دستگاه ها و برآورد قابليت اطمينان کمباين بود. براي انجام اين پروژه پنج دستگاه کمباين جاندير مدل ۹۵۵ با ۴۴۵، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۸۰۰ ساعت کارکرد که منحصرا در منطقه فرمهين استان مرکزي فعاليت داشتند مورد مطالعه قرار گرفتند. در هر يک از کمباين ها به پنج سامانه شامل: برش و تغذيه، تسمه و زنجيرها، موتور، هيدروليک و ساير سامانه هاي ماشين شامل: سامانه کوبش، سامانه جدايش، سامانه تميزش و سامانه انتقال قدرت، تقسيم بندي و مورد بررسي قرار گرفت. در طول مدت کارکرد اين کمباين ها تمامي خرابي ها به همراه زمان کارکرد سامانه ها ثبت شدند. تعميرات نيز به دو نوع شامل تعميرات اصلي و تعميرات فرعي دسته بندي شدند. در نهايت فواصل زماني بين خرابي ها به همراه فراواني آن ها براي تمام جامعه و نيز براي تک تک سامانه هاي فوق به طور جداگانه محاسبه گرديد. با توجه به شکل پراکندگي و نحوه توزيع داده ها، مقادير ضريب b بيشتر از يك و شکل کلي نمودارهاي حاصله از تابع بقا، تابع توزيع ويبول به عنوان بهترين تابع، توزيع خرابي ها را مورد تاييد قرارداد. به دليل آن که اولين خرابي بلافاصله بعد از شروع به کار کمباني ها پديد مي آمد تابع توزيع ويبول مورد تاييد در اين پروژه از نوع دو پارامتري و به فرمF(X)=1-EXP(-X^(b/a))  انتخاب گرديد. جهت تخمين پارامترهاي تابع بهترين روش در مورد کمباين با توجه به داده هاي به دست آمده روش «برآورد گرد ماگزيمم درست نمايي»  (MLE)تشخيص داده شد. براي پيش بيني زمان بين خرابي ها از روش مونت کارلو به همراه روش آناليز تابع بقا استفاده گرديد. در نهايت با استفاده از روش هاي فوق درصد قابليت اطمينان کمباين جاندير مدل ۹۵۵ بعد از گذشت ۱۳۰ ساعت کاري صفر محاسبه گرديد. فواصل زماني بين خرابي ها نيز براي کل ماشين ۴۲٫۸ ساعت اندازه گيري گرديد.