سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یونس کاظمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران
علی سلاجقه – دانشیار دانشگاه تهران
مرضیه عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشگاه تهران
لیلا فزونی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابانزدایی

چکیده:

موضوع انتقال رسوب قرنهاست که مورد توجه مهندسین ومورفولوژیست های رودخانه ها بوده است. از آنجائیکه اندازه گیری بار کف، نیازمندیکسری دستگاههای خاص ،نیروی متخصص ،صرف هزینه زیاد وداراییکسری محدودیت های علمی و عملی است. از اینرو در دهه های اخیر روابط متعددی برای برآورد بار کف توسط صاحب نظران امر ارائه گردیده است.در تحقیق حاضراز معادلات مایر- پیتر – مولر ،شوکلیچ، کیسی و وان راین جهت برآورد بار کف استفاده گردید و با استفاده از نرم افزار HEC-RAS جریان در رودخانه طالقان شبیه سازی شد.پس از مقایسه نتایج حاصل از معادلات با مقادیر اندازه گیری شده ،معادله مناسب برای برآورد بار کف دررودخانه طالقان انتخاب گردید.