سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فرانک اخوان کرباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی علوم تحقیقات یزد
سمانه غفوری خرانق – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
علی سرکارگراردکانی – عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

چکیده:
هدف ازاین پژوهش انتخاب مناسب ترین منبع تامین آب جهت کارخانه تولید مواد غذایی از بین منابع آبی موجودمی باشد. در انتخاب دقیق مناسب ترین منبع آبی عامل های متعددی دخیل هستند که از آن جمله می توان هدایتالکتریکی، نیترات، فاصله چاهها از کارخانه وآبدهی هر چاه را نام برد. تعیین نقش و اهمیت پارامترهای مورد اشاره مبتنی برنظرات گروه های کارشناسی است و معمولا این اهمیت در قالب متغیرهای زبانی بیان میشود . فرایند تحلیل سلسلهمراتبی، امکان استفاده از متغیرهای زبانی در کنار متغیرهای کمی را دارد و روشی معتبر و قوی است که برای تصمیمگیری در شرایطی به کارمیرود که معیارهای متضاد، تصمیم گیری بین گزینه ها را با مشکل مواجه میسازد . در این پژوهشبا توجه به وجود چهار منبع انتخابی و معیارهای مورد نظر اقدام به وزن دهی نسبی گردید و در پایان با استفاده از روش AHPو تشکیل ماتریس مقایسه زوجی معیارها وزن نهایی گزینه ها مشخص گردید و چهار منبع از نظر تامین آب مورد نیاز اولویتبندی گردید. در ادامه در نرم افزار GIS، با استفاده از روش IDW لایه رستری معیارها پهنه بندی شد و اولویت بندیمنابع مورد نظر باتوجه به وزن دهی تعریف شده مشخص گردید. نتیجه حاصل نشان از یکسان بودن نتایج ماتریس مقایسهزوجی معیارها (AHP) و وزن دهی در GIS می باشد.