سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل مساعدی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امین محمدی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محسن حسینعلیزاده – عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

در تحقیق حاضر به منظور انتخاب مناسب ترین روش براورد رسوب معلق در ایستگاه هیدرومتری قزاقلی واقع بر رودخانه گرگانرود ۳۵۹۵ داده متناظر دبی جریان و دبی رسوب در طی دوره آماری ۱۳۵۰-۱۳۸۲، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با برقراری رابطه بین مقادیر متناظر دبی آب و دبی رسوب بر اساس پنج مدل خطی، خطی شکسته (چند خطی)، حد وسطدسته ها، فصلی و ماهانه، اقدام به انتخاب مدل مناسب که دارای بهترین قابلیت پیشگویی باشد بر اساس شاخص های آماری گردید. در نهایت مقادیر برآورد شده از مدلهای مختلف با مقادیر اندازه گیری شده در طی یک دوره یک ماهه از جریان مقایسه گردید. جهت مقایسه مقدار رسوب برآورد شده به کمک مدلهای مختلف با مقادیر مشاهده شده، از شاخص آماری میانگین درضد خطای نسبی استفادهگردید. نتایج نشان دادمدل حد وسط داده ها در بین مدلهای مورد آزمون دارای کمترین میزان مربعات خطا بوده و بهترین قابلیتپیشگویی را در برآورد رسوب ایستگاهمورد مطالعه دارا است.