سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

نوید آقائی – مهندسی صنایع، سر ممیز سیستمهای مدیریت کیفیت شرکت ایران خودرو، عضو کمی

چکیده:

۶سیگما یک متدولوژی سیستماتیک برای اندازه گیری ، آنالیز و بهبود فرایندهای کسب و کار به منظور شناسایی فرایندهای بحرانی که می توان در آن یک بهبود جهشی در نتایج را ایجاد نمود . بهبود در بازار رقابتی تولید و مصرف ، کاهش هزینه ها و بهبود چابکی سازمان و فرایندهای ان از این دست می باشند . در این میان یکی از موارد مشکل ، تصمیم گیری در فاز تعریف پروژه ۶ سیگما عبارت است از :
-١ تعریف پروژه به قسمی که در راستای استراتژیهای سازمان باشد
-٢ معیارهای اندازه گیری پروژه در تناسب با نوع پروژه و اهداف آن باشد .
-٣ کمک به یکپارچگی انواع برنامه های بهبود مانند ۶ سیگما و نوآوری در خدمات مشتری نوآوری بکار گرفته شده دراین مق اله تعریف و اجرای اثربخش پروژه های ۶ سیگما با تلفیق ان با روش
کارتهای امتیازی متوازن می باشد .
در این مقاله طی۳ بخش , و براساس روش کارتهای امتیازی متوازن به این مهم پرداخته شده است . در بخش اول، به شرح یک فرآیند ۹ – مرحله ای خواهم پرداخت که شناسایی یک سری از معیارهای اندازه گیری قابل مدیریت و قابل پی گ یریِ روش کارت امتیاز متعادل که مس تق یم اً به اهداف راهبردی یک سازمان مرتبط است را تضمین می نماید بخش دوم به امر مشکل برگردان بخش نیازهای فرد ذینفع سازمان گزیده شده راهبردی به یک فهرست اولویت بندی شده بهبود فرآی ند داخلی می پردازد . دست آخر، در بخش سوم، به توصیف اصول استخراج مجموعه ای مناسب از معیارهای اندازه گیری روش کارت امتیاز متوازن ، خواهیم پرداخت