مقاله انتخاب مناطق حفاظت شده جديد با تاکيد بر تيپ هاي گياهي و استفاده از C-Plan (مطالعه موردي: استان کهگيلويه و بويراحمد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: انتخاب مناطق حفاظت شده جديد با تاکيد بر تيپ هاي گياهي و استفاده از C-Plan (مطالعه موردي: استان کهگيلويه و بويراحمد)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع زيستي گياهي
مقاله جانشين هاي تنوع زيستي
مقاله شبکه مناطق حفاظت شده
مقاله تيپ هاي گياهي
مقاله استان کهگيلويه و بويراحمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: يارعلي نبي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با تاکيد بر تنوع زيستي گياهي، شبکه مناطق حفاظت شده استان کهگيلويه و بويراحمد از نظر معرفي انواع تيپ هاي گياهي به منزله جانشين تنوع زيستي ارزيابي شده است. در روش «برنامه ريزي سيستماتيک حفاظت»، دو نوع هدف براي ارزيابي وضعيت حفاظت تنوع زيستي تعريف مي شود: درصدي از سطح کل منطقه مورد مطالعه که مي تواند به حفاظت اختصاص يابد و درصدي از هر تيپ گياهي که مورد نظر حفاظت است. هدف نوع اول برابر با سطح مورد نياز براي بر آورده شدن کامل اهداف تعيين شده براي تمام تيپ هاي گياهي و هدف نوع دوم بر حسب ارزشهاي تنوع زيستي و نادر بودن هر تيپ گياهي محاسبه شده است. خلا هاي حفاظتي تيپ هاي گياهي با روي هم اندازي نقشه آنها و مناطق حفاظت شده موجود تعيين شد. سپس با استفاده از سيستم پشتيبان تصميم گيري C-Plan و واحدهاي برنامه ريزي حاصل از تلفيق تيپ هاي گياهي و تيپ هاي اراضي، شبکه اي از مناطق حفاظت شده که اهداف تعيين شده براي همه تيپ هاي گياهي را برآورده کند با فرض وجود و عدم وجود مناطق حفاظت شده موجود، انتخاب و کارايي اين دو شبکه بر حسب مساحت اضافي مقايسه شد. شبکه اي از مناطق حفاظت شده که با فرض عدم وجود مناطق حفاظت شده موجود انتخاب شده باشد داراي کارايي بهتري (مساحت اضافي معادل ۷٫۲۹ درصد وسعت کل محدوده مورد مطالعه) خواهد بود. با اين حال به دليل ارزشهاي مناطق حفاظت شده موجود بر حسب عناصري غير از تيپ هاي گياهي، اجراي شبکه اي که با فرض وجود مناطق حفاظت شده انتخاب شده باشد با وجود کارايي کمتر (مساحت اضافي معادل ۱۰٫۰۸ درصد) پيشنهاد شد.