سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهران رضایی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
سیدحمید جزایری – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده:

استون ورهای شیمیایی شیمیایی با ویژگیهای مخصوص به خود در صنایع شیمیایی و مصارف شیمیایی کاربرد دارند. از جمله خصوصیات آنها جذب آب بسیار پایین و استحکام نسبتاً بالا و مقاومت در برابر شوکهای حرارتی و مقاومت در برابر اسیدها و بازها م ی باشد.یکی از انوا ع مهم استو نورهای شیمیایی کاش یهای ضداسید م یباشن د. کاشی ضد اسید محصولی است بدون لعاب با ویژگیهای منحصر بفردی چون جذب آب متوسط کمتر یا مساوی ۱/۵% که م ی تواند به دو صورت بدنه سفید و بدنه قرمز تولید گرد د. با توجه به تنوع مواد اولیه مورد استفاده برایساخت بدن ه های سرامیکی، انتخاب مواد اولیه مناسب برای بدنه کاش ی های ضد اسید ب ه نحوی که شرایط و ویژگیهای خاص ای ن گونه کاشیها را ارضاء نماید از اهمیت ویژه ای برخوردار می باش د. در این مقاله به بررسی انواع و خصوصیات مختلف مواد اولیه مورد استفاده در ساخت این بدنه ها پرداخ ته شده و فاکتورهای موثر در انتخاب مواد اولیه مناسب مورد توجه قرار گرفته است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که مقاومت اسیدی بدنه تولیدی همزمان تحت تأثیر پارامترهای جذب آب بدنه ، میزان درصد اکسیدهای قلیایی و قلیای یخاکی و اکسید آهن دارد و با افزایش درصد هر کدام از این فاکتورها مقاومت اسیدی بدنه کاهش پیدا می کند.