سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش کاربردهای مهندسی برق – قدرت در فناوریهای دفاعی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
علی سلامتی – کارشناسیارشد برق قدرت، دانشکده مهندسی برق و اویونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
علیرضا صدوقی – استادیار، دانشکده مهندسی برق و اویونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
جواد خوش تراش لنگرودی – کارشناسیارشد برق قدرت، دانشکده مهندسی برق و اویونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:
روند رو به رشد مصرف انرژی الکتریکی و حضور موتورهای القایی به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی الکتریکی ازیک طرف و پایین بودن راندمان این موتورها به دلیل وجود لغزش از طرف دیگر، پژوهشگران را به سمت موتورهایی با راندمان بالاتر ازموتورهای القایی، سوق داده است. موتور جایگزین باید توانایی کاهش تلفات و رسیدن به سطح بازده استاندارد جدید و همچنینتوانایی راهاندازی بدون نیاز به درایو را داشته باشد. چنین خصوصیاتی در موتورهای سنکرون با آهنربای دائم خطراهانداز وجود دارد. با به کار بردن این نوع موتورها در صنایع دفاعی علاوه بر اینکه در مصرف انرژی صرفهجویی میشود، حجم و وزن نیز نسبت به موتورالقایی کاهش مییابد. در این مقاله با مقایسه دو موتور القایی و موتور سنکرون با آهنربای دائم خطراهانداز با سطح توان یکسان و محاسبه هزینههای مصرف انرژی این دو موتور، شایستگی موتور پیشنهادی از نظر راندمان، ضریب توان و هزینه به اثبات رسانده شده است.