مقاله انتخاب مولدين مناسب ماهي سفيد درياي خزر Rutilus frisii kutum Kamensky,1901 با به كارگيري شاخص قطبي شدن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: انتخاب مولدين مناسب ماهي سفيد درياي خزر Rutilus frisii kutum Kamensky,1901 با به كارگيري شاخص قطبي شدن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي سفيد درياي خزر
مقاله شاخص قطبي شدن
مقاله شکستن هسته زاينده تخمک
مقاله درصد لقاح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرازمندي مائده
جناب آقای / سرکار خانم: مجازي اميري باقر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش شاخص قطبي شدن به عنوان يك شاخص در شناسايي تفاوت هاي فيزيولوژيك مولدين نارس، در حال رسيدگي و رسيده ماهي سفيد درياي خزر Rutilus frisii kutum Kamensky,1901 مورد بررسي قرار گرفت. جهت انجام اين آزمايش تعداد ۱۰۰ عدد تخمك از هر يک از مولدين نارس، در حال رسيدگي و رسيده برداشت شد. بعد از تثبيت تخمك ها در محلول بوئن و انتقال به آزمايشگاه هر كدام از تخمك ها در جهت محور قطب حيواني   گياهي برش داده شد و سپس توسط محلول هماتوكسيلين رنگ آميزي شدند و بر اساس موقعيت هسته در تخمک، شاخص قطبي شدن آن ها تعيين شد .ماهيان مولد در حال رسيدگي و رسيده تكثير داده شده و درصد لقاح هر کدام بررسي گرديد. موقعيت هسته در تخمک در ماهيان نارس بيشتر در مركز، در ماهيان در حال رسيدگي در ۳/۱ فاصله مركز تا ميكروپيل و در ماهيان رسيده بيشتر در نزديكي ميكروپيل  قرار داشته و شکستگي هسته زاينده انجام شده بود. اختلاف معني داري بين درصد لقاح ماهيان در حال رسيدگي (با ميانگين۳±۶۱ درصد) و ماهيان رسيده (با ميانگين ۳۲±۹۳ درصد) وجود داشت .(P<0.01) اين پژوهش نشان داد كه شاخص قطبي شدن مي تواند به عنوان شاخص جهت انتخاب مولدين ماهي سفيد درياي خزر جهت تكثير مورد استفاده قرارگيرد.