سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد پازوکی – پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، کرج
شکوه شفیعی –
شاهرخ شاه حسینی –

چکیده:

کروم فلزی سمی است و کاربرد بسیار آن در صنعت سبب وارد شدن آن به محیط ز یست از طریق پسابهای صنعتی شده ومشکلات فراوانی را برای محیط زیست، چرخه غذایی و انسان که در راس هرم چرخه غذایی قرار گرفته بوجود آورده است . در این تح قیق مقایسه جذب کروم شش ظرفیتی به وسیله ٩ میکروارگانیسم جدا شده از خاک و ١١ میکروارگانیسم جدا شده از مسیر جریان
فاضلاب چرمشهر ورامین و ٨ میکروارگانیسم از بانک میکروارگانیسم ها ( جمع ُا ٢٨ میکروارگانیسم ) انجام شده است . از محلول٠/٠٥kg/m 3. دی کرومات سدیم به عنوان محلول دارای کروم شش ظرفیتی برای غربال این میکروارگانیسمها استفاده شدمیکروارگانیسم Penicillium chrysogenum PTCC5037 به علت کارآیی بیشتر در جذب کروم به عنوان میکروارگانیسم مناسب برای مطالعات بعدی انتخاب گردید