انتخاب نشریات معتبر و نحوه ی ارزیابی آنها

نتایج کارهای پژوهشی با توجه به هدف آنها، انتقال دانش و تکنولوژی، توسعه علوم، رقابت، خدمت به جامعه بشری، دریافت نکته نظرات دیگران، خودآزمایی، تجارت و غیره، معمولا در نشریات معتبر علمی و دانشگاهی مورد پذیرش، داوری و نهایتا چاپ می شوند. با توجه به تنوع زیاد نشریات علمی معتبر و کنفرانس های مختلف بین المللی و ملی که هرکدام دارای ساختارهای مشخص و مقررات خاصں هستند، انتخاب یکی از آنها برای ارسال مقاله نوشته شده، کاری بسی مشکل و سخت است. همیشه سوالاتی از قبیل چه نوع نشریه ای برای ارسال کار پژوهشی انتخاب شود؟ و آیا نشریه انتخاب شده دارای اعتبار علمی مناسب و کافی برای چاپ کار پژوهشی مورد نظر را دارد؟ برای پژوهشگران مطرح است. شاید بتوان گفت که مهمترین عامل در انتخاب نوع نشریه، موضوع پژوهشی مربوطه و نوع منابع استفاده شده است. چرا که در هر رشته، شاخه و موضوع، نشریات مختلفی وجود دارد باید دقت شود که با توجه به موضوع کار شده و نتایج بدست آمده، نشریه ای انتخاب شود که در آن نشریه قبلا در زمینه موضوع مربوطه کار شده و حداقل چندین کار پزوهشی مرتبط که اخیرا در ان نشریه چاپ شده است به کار انجام شده ما نزدیک بوده و ان منابع در کار حاضر استفاده شده و به انها ارجاع داده شده و دست آوردهای این مقاله با نتایج چاپ شده آن مقالات در آن نشریه مورد مقایسه ارزیابی و مطالعه قرار گرفته است. معمولا هر نشریه در سایت رسمی خود محورها و حوزه های فعالیت خود را مشخص میکند که نشان دهنده حضور هیات تحریریه و داوران مجرب و متخصصی در ان حوزه ها در ان نشریه است که می توانند مقالات مرتبط را از نظر اعتبار علمی، ارزیابی کمی و کیفی کنترل نمایند. برای ارزیابی نشریات و انتخاب مناسب آنها برای چاپ اثر پژوهشی پارامترهای مختلفی استفاده می شود؛ به عبارت دیگر قبل از ارسال مقالات و کارهای پژوهشی خود جهت داوری، ارزیابی، پذیرش و چاپ در یک نشریه باید از اعتبار آن نشریه از منزلت علمی، پژوهشی و آموزشی آگاهی داشته باشید. به عبارت دیگر یک شناخت کافی و دقیق از آن نشریه دارید یا این که یک اعتبارسنجی از آن نشریه انجام شده است. اعتبارسنجی فرآیندی است که در آن اعتبار و جایگاه و منزلت علمی، پژوهشی و آموزشی یک نشریه به کمک متخصصین ارزیابی می شود. لذا قبل از ارسال مقاله به یک نشریه دقت نمائید که اعتبارسنجی آن نشریه توسط چه نهادی، انجمن علمی، یا دانشگاهی مورد تایید قرار گرفته است. نشریات علمی در یک زمینه و رشته دارای اعتبارهای مختلفی هستند.