سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین مرادی – محقق ارشد ، شرکت ایپکو
محمدرضا رستمی – محقق ارشد ، شرکت ایپکو
علیرضا فیروزگان – محقق ارشد ، شرکت ایپکو

چکیده:

یکی از راههای کنترل آلاینده های موتورهای درون سوز اسـتفاده از روش هـای پـس تـصفیه (After Treatment) است . روشهای پس تصفیه فقط متوجه گازهای خروجی ناشی از احتراق است . در این روشها بـا نـصب وسـایلی در مـسیر خروجی گازها، شرایط مناسبی بـرای تبـدیل آلاینـده هـای موتـور (CO, NOx, HC) بـه محـصولات احتـراق کامـل (CO2, H2O)فراهم می شود . واکنـشگرهای شـیمیایی (Catalytic Converter)از جملـه ایـن وسـایل هـستند . انتخاب واکنشگر مناسب به نوع موتور و سوخت مـورد اسـتف اده بـستگی دارد . بـه علـت گـسترش روز افـزون خودروهـای گازسوز، بررسی رفتار واکنشگر شیمیائی با سوخت گاز طبیعی و انتخاب واکنشگر شیمیائی بـا اجـزا و مشخـصات مناسـب برای رسیدن به بازده بالای تبدیل آن در این خودروها الزامی است . در ایـن مقالـه مطا لعـاتی در خـصوص واکنـشگرهای شیمیائی مناسب برای موتورهای گاز طبیعی سوز انجام گرفته و مشخصات آنها بررسی شده است . همچنین نتایج تجربـی استفاده ار واکنشگر شیمیائی برای خودرو پیکان cc 1600 دوگانه سوخت مورد ارزیابی قرارگرفته است