انتخاب پایگاه اطلاعاتی

پرسش دیگر در فرایند جستجو این است که کدام پایگاه اطلاعاتی مورد جستجو قرار گیرد. چون، تعداد زیادی پایگاه اطلاعاتی وجود دارد، پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست. عموما دامنه موضوعی وسیعی زیر پوشش این نظام اطلاعاتی است و اغلب هر نظام اطلاعاتی به زیرمجموعه های موضوعی فرعی تر تقسیم می شوند که لازم است جستجوگر برای انجام جستجوی موفقیتآمیز با این حوزه ها آشنا باشد. همزمان با تولید و انتشار و رواج اطلاعات الکترونیکی ؛ مانند مجلات، پایگاهها و بانک های اطلاعاتی، کتابها و منابع مرجع الکترونیکی، دسته ای از کارگزاران ظهور یافتند که امکان دسترسی استفاده کنندگان به اطلاعات الکترونیکی را از طریق سختافزارها، نرم افزارها و نظام های ارتباطی فراهم می کنند. این دسته از کارگزاران که به آنها میزبان یا فراهم آورندگان اطلاعات نیز میگویند، ممکن است خود تولیدکننده اطلاعات یا ناشر باشند و یا فقط واسطه اطلاعاتی باشند که ناشران یا تولیدکنندگان اطلاعات الکترونیکی در اختیار آنها گذاشته اند تا به مصرف کنندگان ارائه کنند. استفاده گسترده از فناوری اطلاعات به خصوصی پست الکترونیکی و اینترنت در ارائه خدمات و نیز رشد روزافزون اطلاعات الکترونیکی، کفیت ارائه خدمات کارگزاران را سخت تحت تأثیر قرار داده است. سیلور پلتر و دایالوگ ” دو شرکت پیشگام جهانی در زمینه ارائه خدمات اطلاعاتی الکترونیکی هستند؛ که به آنها در علوم کتابداری میزبان پیوسته گفته می شود.

میزبان های پیوسته فراوانی وجود دارند که امکان جستجو در پایگاه های اطلاعاتی را عرضه می کنند.

میزبانهای پیوسته توانمندی های متفاوتی دارند. در انتخاب میزبان های پیوسته معیارهایی نظیر پوشش گذشته نگر، روزآمدی، فایل های مجزا برای پایگاه های اطلاعاتی بزرگ، هزینه، محتوای رکوردها، ویژگی های جستجو و جستجوی فراپیوندی پایگاه های اطلاعاتی مختلف می توانند مورد ملاحظه قرار گیرند.

برخی از منابع پایگاه های معتبر علمی معرفی شدند تنها جهت تاکید اهمیت این پایگاه های علمی دوباره در جدول ۳-۱ آورده شده اند. معمولا پژوهشگران حوزه فناوری اطلاعات، کامپیوتر و برق از پایگاه های این جدول استفاده می کنند. اینکه ابتدا از کدام پایگاه علمی، مجله یا کنفرانس، با چه کلماتی از موضوع پژوهش، عمل جستجو صورت گیرد بستگی به موضوع پژوهش و خبرگی پژوهشگر در شناخت منابع بر میگردد.

جدول ۳-۱ لیست برخی از پایگاه های معتبر علمی که انواع منابع اطلاعاتی از قبیل کتاب، مقالات مجلات و کنفرانس ها را چاپ می نمایند.

0